Nieuwsbrief december 2023

Jaargang 17, nr. 4

In deze nieuwsbrief een terugblik van de voorzitter op het jaar 2023; het afscheid van Carin Hereijgers als ambtelijk secretaris; nieuws over de voortgang van het project ‘Luisterend op weg’; indrukken van de studiedagen van Andante over interreligieuze dialoog. Wat betreft het thema daarvan: wat een toeval en bijna symbolisch dat dit jaar Advent en Chanoeka in dezelfde maand vallen. Als sluitstuk kunt u het prachtige Gebed om vrede van St. Franciscus vinden. Juist nu van grote actualiteit, helaas. Wij wensen u veel leesplezier.
****************************

Van de voorzitter

We hebben in meerdere opzichten een bijzonder jaar achter de rug. Wereldwijd waren er conflicten en oorlogen; in Nederland een door velen als verrassend ervaren verkiezingsuitslag. Duiders van deze uitslag buitelen over elkaar heen. Voelen mensen onzekerheid en gebrek aan vertrouwen, een behoefte aan meer grip op hun leven?
We hebben deelgenomen aan een intensieve en soms emotionele studieweek in Augsburg over interreligieuze en inter-levensbeschouwelijke dialoog, georganiseerd door de Europese Alliantie van katholieke vrouwenorganisaties Andante. Er was onze actieve vertegenwoordiging in de activiteiten van de ‘Groene Kerken’ en de Laudato Si Alliantie. Wij hadden contacten met andere vrouwenorganisaties zoals het Katholiek Vrouwen Dispuut, de Oecumenische Vrouwen-synode en de Nederlandse Vrouwen Raad.

Tot onze vreugde is de benoemding bevestigd van Berma Klein Goldewijk als lid van de Commissie Justitia&Pax waarin het NKV een kwaliteitszetel heeft. We kijken met voldoening terug op ons structurele tweejaarlijks contact met Mgr. De Korte van ’s-Hertogenbosch.

Als vervolg op ons succesvolle project ‘Zij heeft een verhaal’ nemen we sinds januari als NKV deel in het project ‘Luisterend op weg’ in samenwerking met het Bisdom ‘’s-Hertogenbosch en de Konferentie Nederlandse Religieuzen. De positie van vrouwen blijft voor ons een extra dimensie in deze samenwerking in het kader van het synodale proces.

Wij wensen u hoop, vertrouwen, moed en wijsheid voor het komende jaar, samengevat in het volgende gebed:
Eeuwige: geef mij
de kalmte om te aanvaarden
wat ik niet kan veranderen;
moed om te veranderen
wat ik kan veranderen;
wijsheid om tussen deze twee
onderscheid te maken.
Namens het bestuur wens ik u een Zalig Kerstfeest!

Luisterend op weg

U herinnert zich vast wel de succesvolle enquête die wij twee jaar geleden hebben uitgezet over de positie en betrokkenheid van vrouwen in de katholieke kerk. De resultaten daarvan zijn samengevat in het rapport ‘Zij heeft een verhaal’. In samenwerking met het Bisdom ’s-Hertogenbosch en de Konferentie Nederlandse Religieuzen is begin 2023 een voor twee jaar lopend vervolgproject gestart: ‘Luisterend op weg’. De activiteiten die in het kader van dit synodaal project al zijn ondernomen, kunt u vinden op de website www.luisterendopweg.nl
In oktober kwam in Rome de Bisschoppensynode in vergadering bijeen waaraan, voor de eerste keer in de geschiedenis van de R.K. Kerk, ook niet-bisschoppen – ‘gewone’ priesters, vrouwelijke en mannelijke leken – deelnamen én stemrecht hadden. Het synthese document is te vinden op www.rkkerk.nl; hoofdstuk 9 gaat specifiek over de positie van de vrouw.
Wij willen graag uw mening horen over dit onderwerp!.In dat kader organiseren wij volgend jaar een webinar als inleiding op een nieuwe korte enquête. De resultaten zullen gepresenteerd worden in een afsluitend webinar. Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan deze enquête, die eind januari 2024 zal worden gelanceerd via internet. U hoort van ons!
************************

Afscheid ambtelijk secretaris

In november hebben we als NKV-bestuur afscheid genomen van Carin Hereijgers als ambtelijk secretaris van het NKV. We zijn Carin dankbaar voor al hetgeen zij voor ons Netwerk heeft gedaan. Zij verzorgde de website en de nieuwsbrieven, was zeer actief in ons synodeproject ‘Zij heeft een verhaal’ en in de voorbereiding en uitvoering van onze studiedagen en bestuursvergaderingen. Ook was zij de drijvende kracht achter onze betrokkenheid bij de Laudato Si Alliantie en de ‘Groene Kerken’. We hebben haar gevraagd nog wel het NKV te blijven vertegenwoordigen bij de Laudato Si Alliantie en het Netwerk Schepping en Duurzaamheid van de Raad van Kerken. Wij kijken met veel genoegen terug op onze samenwerking en wensen haar alle goeds.
Namens het bestuur van het NKV, Maria van Schaijik, voorzitter

*****************

Andante – Europese Alliantie van katholieke vrouwenorganisaties

Verschillend – Samen – Sterk: Interreligieuze/interconvictionele dialoog vanuit het perspectief van vrouwen. Dat was het thema van de studiedagen van Andante, eind oktober in Augsburg. Spreeksters met uiteenlopende religieuze en levensbeschouwelijke achtergronden – katholiek, protestant, joods, moslim, boeddhist – lieten de deelnemers nadenken over hoe zij in de praktijk konden werken aan een betere verstandhouding en samenwerking tussen mensen van verschillende levensovertuigingen. En hoe vrouwen daarin het voortouw konden nemen. Deelnemers vanuit het NKV waren Annie Beunen-Ossel en Aurelia Renierkens. Hieronder een korte indruk van hun ervaringen.

Aurelia: Deze Studiedagen waren voor mij zeer inspirerend en waardevol. Wat ik uit de lezingen meeneem, is dat de mensen op zoek zijn naar spiritualiteit, verbinding met andere mensen en houvast. Het maakt niet zozeer uit welk geloof je uitoefent, katholiek, protestant, joods, moslim, maar DAT je een geloof uitoefent. Hierin vinden mensen troost en hoop. Het bezoek aan de Moskee vond ik zeer verfrissend. Ik ben onder de indruk van de gastvrijheid waarme wij werden verwelkomd. Er werden vragen beantwoord, maar als de vragen concreter werden, bleef het bij oppervlakkige en algemene antwoorden. Maar …. verschillen wij hierin? Zijn wij zo open als wij altijd willen overkomen? Ik denk dat onze westerse ‘alles-moet-bespreekbaar-zijn’ cultuur voor velen een stap te ver is, zelfs voor de oudere generaties in ons eigen land. En wat heb ik genoten van de dames van klezmotions! Een zeer gevarieerd programma met mooie muziek. Het programma was zeer druk, met relatief weinig ruimte voor rust, en om alles te laten bezinken. Ik snap echter wel dat het met meer tussen-uren minstens een dag langer had geduurd. Ik ben blij en trots dat ik mocht deelnemen.

Annie: Ook voor mij waren het zinvolle en inspirerende dagen.Vooral het ontmoeten van vrouwen die allemaal dezelfde doelen en idealen hebben, ongeacht de verschillende achtergronden. De gesprekken die ik met twee vrouwen uit de Oekraine voerde kwamen echt binnen. Zeer emotioneel. Je voelt je dan zo machteloos en verdrietig. Zoals Aurelia al vermeldt waren het zeer drukke dagen waarin we heel veel informatie te verwerken kregen en eigenlijk niet genoeg tijd hadden om alles te laten bezinken. Het bezoek aan de moskee was zeer zeker de moeite waard. Ook hier een emotioneel moment toen een moslima en ik een gesprek voerden over discriminatie, opvoeding van kinderen, ons geloof, vrouw zijn. We keken elkaar aan en zagen bij ons beiden tranen in onze ogen. We begrepen en respecteerden elkaar. We omhelsden elkaar. En alleen al voor dat gevoel van wederzijds begrip en respectvol met elkaar omgaan was het de moeite waard om de studiedagen bij te wonen. Ik hoop dat we onze informatie, tips en praktische uitvoering van een dialoog met andersgezinden ook binnen ons Netwerk van Katholieke Vrouwen gaan gebruiken. Op welke manier we daaraan invulling geven, gaan we nog bespreken.

***************

Gebed om vrede van Franciscus van Assisi (1181-1226)

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede. Laat mij liefde brengen waar haat heerst, laat mij vergeven wie mij beledigde, laat mij verzoenen wie in onmin leven, laat mij geloof brengen aan wie twijfelt, laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt, laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt, laat mij licht brengen aan wie in duisternis is, laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn. Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten, niet begrepen te worden, maar te begrijpen, niet bemind te worden, maar te beminnen. Want het is toch door te geven, dat men ontvangt door te verliezen, dat men vindt door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven. Amen.

************************