De oproep van het Netwerk Katholieke Vrouwen om een synodaal rondetafelgesprek te organiseren over ‘de positie van de vrouw in de roeping en zending van de kerk’ heeft goede weerklank gevonden. Tussen januari en april 2024 hebben door het hele land vele gesprekken plaatsgevonden in het kader van deze consultatieronde van het wereldwijde synodale proces. De gespreksverslagen zijn samengebracht in een rapport dat op 15 april is aangeboden aan mgr. De Korte als inbreng voor de synode in oktober 2024.

Vierentwintig gesprekken

Bij het NKV zijn twintig gespreksverslagen binnengekomen. Een van de verslagen bevatte een weergave van twee verschillende gesprekken en een van vier gesprekken, zodat de opbrengst in totaal vierentwintig gesprekken betreft. Het eerste gesprek werd gevoerd op 5 februari 2024 en het laatste op 7 april 2024. In totaal hebben 215 personen aan deze gesprekken deelgenomen.

Extra verslagen

Op de landelijke gespreksdag van ‘Luisterend op weg’ op 2 maart 2024 hebben over dit thema daarnaast nog eens acht gesprekken plaatsgevonden. Het verslag van de gesprekken van deze dag kun je hier lezen.

Daarnaast ontving het NKV een tiental gespreksverslagen uit parochies, die dit zelf ook naar hun bisschop hadden gestuurd. Bij het opstellen van het NKV rapport zijn deze verslagen niet meegenomen in te telling maar ze zijn wel gelezen om te bezien of daarin heel andere aspecten naar voren kwamen. Dat bleek niet het geval.

Gelijke kansen voor vrouwen en mannen

Uit alle verslagen komt een duidelijke rode lijn naar voren met een uitdrukkelijk pleidooi voor gelijkwaardigheid en gelijke kansen voor vrouwen en mannen in alle geledingen en aspecten van de kerk.

De gesprekken vonden verspreid door het land plaats. bij enkele verslagen werd expliciet vermeld dat er ook mannen aan hebben deelgenomen, dat de deelnemers jonger waren dan 50 of juist ouder dan 85. Hoewel hiermee over de representativiteit niets gezegd kan worden, kan wel worden aangenomen dat de gesprekken in uiteenlopende samenstellingen en verspreid over het hele land zijn gevoerd.

Totstandkoming verslag

Het verslag is tot stand gekomen door de zorg van een aantal leden van de Commissie Synodaal Proces van het NKV, te weten Maria van Schaijik, Jeanine Molleman, Monique de Witte – van den Haak, Yvonne Beker, Emile Verviers – secretaris, Laetitia van der Lans – voorzitter en Monique van Dijk – Groeneboer – adviseur.

Download hier het synoderapport van het Netwerk Katholieke Vrouwen, april 2024.