Een synode voor iedereen in de Rooms-Katholieke Kerk

In oktober 2021 gaf paus Franciscus het startschot voor een meerjarig vernieuwingsproces van de rooms-katholieke kerk. In de openingstoespraak van dit historische proces sprak hij in het bijzonder alle vrouwen in de kerk rechtstreeks aan met de woorden:

 “Vrouwen, ik nodig jullie uit: praat, laat je stem horen. Ik erken jullie frustratie en ongeduld”.   

Zo begon de paus aan een proces om te komen tot een ‘synodale Kerk’.  Hiermee wil hij bereiken dat alle gelovigen meedenken over hoe de kerk een luisterende gemeenschap kan worden, waarbij ieder die gedoopt is, betrokken en uitgenodigd is om de boodschap van het Evangelie waar te maken en uit te dragen. De drie themawoorden zijn dan ook: participatie, gemeenschap en missie.  

Cirkelbeweging 

Paus Franciscus lanceerde hiermee de grootste volksraadpleging ooit in de geschiedenis van de katholieke kerk. Wereldwijd vraagt hij gelovigen om op lokaal, landelijk, continentaal en op wereldniveau mee te denken over de toekomst van de kerk. Bijzonder is dat de opbrengst van iedere fase steeds opnieuw wordt teruggekoppeld naar de ‘basis’ waardoor iedereen betrokken blijft bij het verloop van dit vernieuwingsproces. Daarmee doorbreekt de kerk de topdown structuur en ontstaat er een cirkelbeweging waarin iedereen meebouwt aan de toekomst van de kerk.

Commissie Synodaal Proces

De commissie Synodaal Proces van het NKV ontwikkelt en realiseert initiatieven om de stemmen van vrouwen te laten horen in dit synodaal proces. Met het project ‘Zij heeft een verhaal’ heeft het NKV daarvoor al een stevige basis gelegd. Vanuit de Commissie Synodaal Proces participeert het NKV nu in het synodeproject ‘Luisterend op weg’.

Rondetafelgesprekken 2024

Het NKV roept alle katholieke vrouwen op om in februari en maart 2024 rondetafelgesprekken te organiseren over de synode-vragen in verband met de volgende ronde van de wereldwijde synode.

De leden van commissie Synodaal Proces:
Maria van Schaijik
Jeanine Molleman
Hedwig Mensink
Sieneke Spiegel
Juliette van Deursen
Monique de Witte – van den Haak
Monique van Dijk – Groeneboer – adviseur
Yvonne Beker
Emile Verviers  – secretaris
Laetitia van der Lans – voorzitter

Lees verder over de synode 21-24

Het NKV nodigt alle katholieke vrouwen uit om een rondetafelgesprek te organiseren. Lees meer…

Wereldwijd zijn katholieken gevraagd om synodevragen te beantwoorden. Vanuit het Vaticaan zijn 10 thema’s opgesteld. Lees meer…

Tussen december ’21 en maart ’22 hebben we de synodevragen vanuit Rome vertaald en als digitale vragenlijst onder de aandacht gebracht van zoveel mogelijk vrouwen in Nederland. Lees meer…

Het doel van het project ‘Luisteren op weg’ is om tijdens de synodejaren de synodale cultuur in de achterbannen te stimuleren. Lees meer…

Internationale vrouwen netwerken en de synode

Als lid van Andante, de Europese Alliantie van katholieke vrouwenorganisaties en van de WUCWO, de Wereldunie van katholieke vrouwenorganisaties, heeft het NKV ook internationaal zijn bijdrage geleverd. Een van de bestuursleden vertaalde de samenvatting van het rapport ‘Zij heeft een verhaal’ in vijf talen. Zo kon men ook buiten Nederland en Europa kennis nemen van wat het NKV in het synodale proces al in Nederland had gedaan.  

Vanuit het NKV werd bovendien deelgenomen aan de twee door Andante georganiseerde webinars. Ook antwoordde het NKV op specifieke vragen die vanuit Andante werden voorgelegd. Verslagen van de webinars alsmede het slotdocument van Andante inzake de synode zijn te vinden op  https://www.andante-europa.net/synod/  

 De WUCWO organiseerde een aantal identieke webinars, elk enigszins toegespitst op de betreffende regio. Iemand van het bestuur nam daaraan deel. Ook werd de lidorganisaties gevraagd enkele vragen te beantwoorden. De antwoorden vanuit het NKV en de samenvatting van het rapport van het NKV-onderzoek werden met grote waardering ontvangen. Tijdens de vergadering van de Bisschoppensynode in Rome organiseerde de WUCWO bovendien twee ‘sessions of prayer and discernment’ met enkele deelnemers aan de synodevergadering. https://wucwo.org/index.php/en/events-conferences/2083-walking-with-the-synod-two-sessions-of-prayer-and-discernment-with-participants-in-the-synodal-assembly